Podmienky prijatia

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter

Do ZpS – ÚSMEV vo Farnej možno umiestniť:

Fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, pričom sa poskytuje:

ZpS Usmev ubytovanie 23

Podmienky prijatia:

Žiadateľ si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade podľa svojho miesta trvalého bydliska

Prílohou k žiadosti o posúdenie je Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa – Lekársky nález- vypracuje ho obvodný lekár žiadateľa

K žiadosti občan prikladá Potvrdenie o príjme, Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch

Následne posudkový lekár vypracuje Lekársky posudok a pracovník MÚ/OÚ/Sociálny posudok žiadateľa

Na základe lekárskeho a sociálneho posudku MÚ/oÚ/ vyhotový “Posudok o odkázanosti na sociálnu službu”, ktorý obsahuje:

  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov,  úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych    aktivitách,
  • návrh druhu sociálnej služby,
  • a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Po vydaní “Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby” a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ “Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby” so zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

V zariadení sociálnych služieb sa následne s občanom uzatvára “Zmluva o poskytovaní sociálnej služby”